logotypa europaika

Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης

Προϋπολογισμός Έργου: € 35.962.700

Το πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε)» περιλαμβάνεται στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020. Το εν λόγω Πρόγραμμα έχει ως στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, μέσα από την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η εφαρμογή του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. άρχισε τη σχολική χρονιά 2015 - 2016, σε 42 σχολικές μονάδες, όλων των βαθμίδων (7% περίπου του μαθητικού πληθυσμού), έχοντας ως κύριο σκοπό την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση και στους/στις μαθητές/μαθήτριες και ως επιμέρους στόχους τη διασφάλιση της κοινωνικής πρόνοιας και τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με τον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη μείωση της σχολικής αποτυχίας, της παραβατικότητας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του υπήρξε συνεχής αύξηση των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα την επέκταση του προγράμματος σε ακόμη περισσότερες σχολικές μονάδες από τη σχολική χρονιά 2019 - 2020, φτάνοντας έτσι τις 102 σχολικές μονάδες και καλύπτοντας το 15,6% του μαθητικού πληθυσμού.

Λόγω της πετυχημένης πορείας υλοποίησης του προγράμματος, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας πέτυχε την εξασφάλιση επιπλέον ευρωπαϊκών κονδυλίων, με αποτέλεσμα την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου, κατά τον τελευταίο χρόνο, στα 36 περίπου εκατομμύρια, από 14 εκατομμύρια που είχαν αρχικά εγκριθεί. Το έργο αυτή τη στιγμή αποτελεί το μεγαλύτερο έργο του επιχειρησιακού προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 2014 - 2020. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το 2018 το έργο ΔΡΑ.Σ.Ε. είχε επιλεγεί, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων Πολιτικής Συνοχής, ως ένα από τα 30 εμβληματικά και συμβολικά έργα που υλοποιούνται στην Ευρώπη με τη συγχρηματοδότηση των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής.

Στα πλαίσια του ΔΡΑ.Σ.Ε., δίνεται η δυνατότητα στις επιλεγμένες σχολικές μονάδες να εφαρμόσουν σύγχρονα προγράμματα και ποικίλες δράσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
 • Προσφορά δωρεάν προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης προς μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες, σε πρωινό και απογευματινό χρόνο.
  • Προσφέρεται, σε πρωινό χρόνο, ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές/μαθήτριες, με την υιοθέτηση της καινοτομίας των Βοηθών Εκπαιδευτικών (με αγορά υπηρεσιών), οι οποίοι παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια στα παιδιά, εντός της γενικής τάξης.
  • Δίνεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/μαθήτριες, με την ενεργό εμπλοκή εκπαιδευτικών των σχολείων, καθώς και με την αξιοποίηση πτυχιούχων διαφόρων ειδικοτήτων, με αγορά υπηρεσιών, να συμμετέχουν, σε πρωινό χρόνο, σε καινοτόμα projects και δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, τα οποία εμπίπτουν στους στόχους της προαγωγής υγείας και πολιτότητας και πρόληψης της παραβατικότητας, μέσω των οποίων όλοι οι εμπλεκόμενοι αναπτύσσουν σημαντικές ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες.
  • Στα πλαίσια των απογευματινών προγραμμάτων, οι μαθητές/μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν, δωρεάν, με ποικίλες δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να λαμβάνουν επίσης πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία. Το γενικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών/μαθητριών και σε ποικίλες ανάγκες και ενδιαφέροντά τους. Μεταξύ άλλων, αυτά τα προγράμματα στοχεύουν και στην ανάπτυξη/βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών.
  • Προσφέρονται δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε γονείς/κηδεμόνες μαθητών/μαθητριών.
  • Για τη λειτουργία των πιο πάνω προγραμμάτων, απασχολούνται με αγορά υπηρεσιών 850 περίπου εκπαιδευτικοί.
 • Προσφορά πρόσθετων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, από συμβουλευτικούς και κλινικούς ψυχολόγους, προς τους/τις μαθητές/μαθήτριες, τους γονείς/κηδεμόνες τους και σε εκπαιδευτικούς, μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.Στα πλαίσια της λειτουργίας των Κέντρων, προσφέρονται υπηρεσίες από κλινικούς και συμβουλευτικούς ψυχολόγους, είτε για την ατομική στήριξη μαθητών/μαθητριών και γονέων/κηδεμόνων, είτε για την εφαρμογή βιωματικών εργαστηρίων, σχετικών με τους στόχους του προγράμματος, σε ομάδες μαθητών/μαθητριών, γονέων/κηδεμόνων εκπαιδευτικών.
Πέραν των πιο πάνω, οι σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε. ενισχύονται με τα πιο κάτω:
 • Υποστηρικτικό εξοπλισμό και υλικά
 • Επιμόρφωση και κατάρτιση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών
 • Παραχώρηση χρόνου στα σχολεία για ανάληψη καθηκόντων Τοπικού Συντονισμού του προγράμματος
 • Αγορά υπηρεσιών για Διοίκηση και Διεύθυνση των Απογευματινών Προγραμμάτων και των Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.
Από την εφαρμογή του προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 15% από εθνικούς πόρους, προκύπτουν πολλαπλά οφέλη, όπως:
 • Στήριξη ευάλωτων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού.
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων παραβατικότητας, σχολικής αποτυχίας και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
 • Ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών και του επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Υποστήριξη οικογενειών με μεταναστευτική βιογραφία σε θέματα έγκαιρης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και βελτίωσης των κοινωνικών δεξιοτήτων τους.
 • Υποστήριξη μαθητών/τριών με χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
 • Άμεση υποστήριξη μαθητών/τριών (και κατ’ επέκταση των οικογενειών τους) που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Υποστήριξη μαθητών/τριών που παρουσιάζουν υψηλό ρίσκο να παραμείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι/ες και να αποφοιτήσουν από το σχολείο χωρίς να κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.
 • Δημιουργία περίπου 850 θέσεων απασχόλησης για νέους επιστήμονες.

Φωτογραφικό Υλικό

Οπτικοακουστικό Υλικό