logotypa europaika

Ενίσχυση του Προγράμματος Παροχής Δωρεάν Προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες που χρήζουν βοήθειας

Προϋπολογισμός Έργου: €756,000

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) μετά τη διαπίστωση πως, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, πολλοί/ές μαθητές/μαθήτριες δεν έπαιρναν πρόγευμα πριν ή μετά την άφιξή τους στο σχολείο, προχώρησε στην εφαρμογή του προγράμματος παροχής δωρεάν προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες που χρήζουν βοήθειας. Στόχος του εν λόγω Προγράμματος είναι η διασφάλιση του βασικού αγαθού του προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες, των οποίων η οικογένεια δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το προσφέρει, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αυτά τα παιδιά, να έχουν επιπτώσεις στην υγεία τους, στην ομαλή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία και στην κοινωνικοποίησή τους στο σχολείο.

Οι δικαιούχοι/ες μαθητές/μαθήτριες, βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, λαμβάνουν καθημερινά το πρόγευμά τους, δωρεάν, από το κυλικείο του σχολείου τους. Τα είδη προγεύματος που προσφέρονται στους/στις δικαιούχους μαθητές/μαθήτριες πρέπει να είναι εκείνα που περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους τιμοκαταλόγους για τα σχολικά κυλικεία, όπως προνοείται από τους περί Σχολικών Κυλικείων Νόμους του 2000 έως 2005. Αρμόδια επιτροπή σε κάθε σχολείο (Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων) ελέγχει, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, το κυλικείο σε θέματα ποιότητας και ποσότητας του περιεχομένου του παρεχόμενου προγεύματος. Επισημαίνεται ότι η παροχή δωρεάν προγεύματος στους/στις μαθητές/μαθήτριες που χρήζουν βοήθειας γίνεται με μεγάλη διακριτικότητα, με απόλυτη εχεμύθεια και με πλήρη σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι/ες δωρεάν προγεύματος παίρνουν το ίδιο πρόγευμά που παίρνουν και οι υπόλοιποι/ες μαθητές/μαθήτριες από το κυλικείο του σχολείου.

Μέσω του FEAD (Fund for European Aid to the Most Deprived ) (Ευρωπαϊκό Ταμείο Βοήθειας για Άπορους) θα καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες που προέκυψαν για το ΥΠΑΝ σε σχέση με το πρόγραμμα παροχής δωρεάν προγεύματος, λόγω του τερματισμού ή μείωσης χορηγιών κατά τις σχολικές χρονιές 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, χωρίς ταυτόχρονη μείωση των αναγκών και συνεπακόλουθης ανακατανομής των χορηγιών στα σχολεία εκ μέρους του ΥΠΑΝ. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2019. Ο αριθμός των επωφελούμενων μαθητών είναι γύρω στους 2000 παγκύπρια σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια).

Η διαδικασία επιλογής των μαθητών/μαθητριών αποτελεί αρμοδιότητα της Συμβουλευτικής Επιτροπής της κάθε σχολικής μονάδας. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, και η λειτουργία των Συμβουλευτικών Επιτροπών στην Εκπαίδευση ορίζονται νομοθετικά από τον περί Σχολικών Εφορειών Νόμο. Στη Συμβουλευτική Επιτροπή κάθε Σχολείου συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ένας Βοηθός Διευθυντής του σχολείου, εκπρόσωπος του Διδασκαλικού/Καθηγητικού Συλλόγου, εκπρόσωπος της οικείας Σχολικής Εφορείας και εκπρόσωπος των μαθητών (σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης). Παράλληλα, μπορεί να ζητηθούν πληροφορίες από φορείς της Κοινότητας, οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους.

Δυνατότητα για να επιλεγούν ως δικαιούχοι δωρεάν προγεύματος έχουν οι μαθητές/τριες που εντάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες: 1. Οικογένειες που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Δημόσιο Βοήθημα 2. Άνεργοι γονείς 3. Ορφανά παιδιά 4. Μονογονεϊκές οικογένειες 5. Πολύτεκνες οικογένειες 6. Ιδιαίτερα ανεπαρκές εισόδημα γονέων για άλλους λόγους.

Οι δικαιούχοι/ες μαθητές/μαθήτριες καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΑΝ ενώ ο αριθμός επικαιροποιείται όποτε είναι ανάγκη για προσθήκη ή διαγραφή δικαιούχων . Το σχολείο επιβεβαιώνει καθημερινά τον αριθμό και την παροχή των προγευμάτων στη βάση του παρουσιολογίου του τμήματος στο οποίο που φοιτούν οι επωφελούμενοι/ες μαθητές/μαθήτριες, ενώ στο τέλος κάθε μήνα, μετά από τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου, υποβάλλει στην οικεία Σχολική Εφορεία το τιμολόγιο το οποίο εκδίδει ο αδειούχος διαχειριστής κυλικείου μαζί με τα απαραίτητα παραστατικά για σκοπούς πληρωμής του από τη Σχολική Εφορεία. Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εμβάζει κάθε τρεις μήνες περίπου στη Σχολική Εφορεία τα ανάλογα ποσά με βάση τα τιμολόγια και τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλει η τελευταία, μετά από τον δέοντα έλεγχο. Τα προϊόντα τα οποία πωλούνται από τα σχολικά κυλικεία καθώς και οι τιμές πώλησής τους καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων, η οποία διορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και σε αυτήν συμμετέχουν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων.

Μέσα από το Έργο της ενίσχυσης του προγράμματος της παροχής δωρεάν προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στη Δημόσια Εκπαίδευση, επιτυγχάνεται ο στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κύπρου, που είναι αφενός να συνεισφέρει στον Ευρωπαϊκό στόχο EU 2020 που είναι η μείωση των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό σε όλη την Ευρώπη μέσω της μείωσης της υλικής στέρησης άπορων ατόμων, και αφετέρου να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας μέσω της καταπολέμησης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και κατ΄επέκταση του περιορισμού του αριθμού των ατόμων με χαμηλά ή καθόλου προσόντα.