logotypa europaika

Δομημένη Καλωδίωση και Ασύρματη Δικτύωση

Προϋπολογισμός Έργου: €3.500.000

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) στοχευμένα έθεσε ως προτεραιότητα να ολοκληρωθεί σε όλα τα σχολεία της Μέσης εκπαίδευσης η ενσύρματη-δομημένη καλωδίωση και με αυτό το έργο ολοκληρώνεται μία δεκαετία προσπαθειών. Ο Σκοπός του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) είναι να παρέχει σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα (Μαθητές, και Εκπαιδευτικούς) υπηρεσίες Διαδικτύου με τρόπο που να ενισχύουν και να στηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Μέσω του έργου της ασύρματης δικτύωσης παρέχεται η δυνατότητα για υλοποίηση της υποδομής έτσι ώστε ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα να συνεργαστεί αποδοτικά σε ένα κοινό δίκτυο που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στον πληθυσμό της. Επίσης παρέχεται η ευκαιρία σε όλους ανεξαρτήτως τους μαθητές για πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες και υπηρεσίες διαδικτύου εντός και εκτός των σχολικών μονάδων.

Η ηλεκτρονική σύνδεση (Επικοινωνία) των σχολικών χώρων με τη χρήση της ενσύρματων και ασύρματων δικτύων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης εκπαίδευσης αλλά και στον σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας του ΥΠΑΝ με τις σχολικές μονάδες.

Οι κύριοι στόχοι του Έργου είναι:
 • Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
 • Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
 • Εξοικονόμηση Χρόνου αφού μέσω της υποδομής θα υπάρχει πάντα διαθέσιμη η απαραίτητη πληροφορία αποφεύγοντας την σπατάλη χρόνου σε αναζήτηση πληροφοριών
 • Δημιουργία ενός κοινού συστήματος λειτουργίας – Όλη η εκπαιδευτική κοινότητα θα βλέπει τις ίδιες πληροφορίες μέσα στο σύστημα εύκολα και γρήγορα.
 • Δυνατότητα για ομαδική εργασία αφού με την πρόσβαση σε κοινές πληροφορίες , οι χρήστες αποκτούν κίνητρο για ομαδική εργασία.
 • Δυνατότητα εξ αποστάσεως διαχείρισης του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων μειώνοντας έτσι το κόστος συντήρησής τους.
 • Εξοικονόμηση κόστους τηλεπικοινωνιακών τελών αφού η συγκεκριμένη δράση του ενδοδικτύου καλύπτει τηλεφωνία μέσω VOIP και Διαδίκτυο για όλα τα σχολεία.
 • Δυνατότητα υποστήριξης μελλοντικών υπηρεσιών που θα προσφέρονται από το ΥΠΑΝ (πχ το συγχρηματοδοτούμενο Έργο Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης - ΣΥΥ) ή άλλων Έργων ή/και Υπηρεσιών που απαιτούν δικτυακές συνδέσεις.
 • Η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο χωρίς να υπάρχει χωρικός περιορισμός.
 • Χρήση των προσωπικών συσκευών των μαθητών και εκπαιδευτικών (κινητά τηλέφωνα, tablet και φορητοί υπολογιστές) στη μαθησιακή διαδικασία ή για διοικητικούς σκοπούς χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί ως προς το είδος της συσκευής.

Θέσπιση Μηχανισμών για την Επικύρωση της Μη-Τυπικής και Άτυπης Μάθησης

Προϋπολογισμός Έργου: €1.400.000

Στόχος του Έργου είναι η προώθηση της θέσπισης μηχανισμών για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης όπως προβλέπεται από τη σχετική Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ, της 20ης Δεκεμβρίου 2012. Με βάση τη Σύσταση του 2012, η μη τυπική μάθηση αφορά στη μάθηση που πραγματοποιείται μέσω σχεδιασμένων δραστηριοτήτων (όσον αφορά τους μαθησιακούς στόχους, τον χρόνο μάθησης), όπου υπάρχει κάποια μορφή στήριξης της μάθησης (π.χ. σχέση εκπαιδευομένου-εκπαιδευτή). Μπορεί να καλύπτει προγράμματα για τη μετάδοση σχετικών με την εργασία δεξιοτήτων, τον αλφαβητισμό των ενηλίκων και τη βασική εκπαίδευση για όσους εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Άτυπη μάθηση είναι η μάθηση που προκύπτει από καθημερινές δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με την εργασία, την οικογένεια ή τον ελεύθερο χρόνο. Άλλα παραδείγματα είναι οι δεξιότητες διαχείρισης έργου ή οι δεξιότητες ΤΠΕ που αποκτώνται κατά την εργασία· η εκμάθηση ξένων γλωσσών και οι διαπολιτισμικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά την παραμονή σε άλλη χώρα· οι δεξιότητες ΤΠΕ που αποκτήθηκαν εκτός εργασίας, οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω εθελοντισμού, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αθλητισμού, εργασίας στον τομέα της νεολαίας και μέσω δραστηριοτήτων στο σπίτι (π.χ. φροντίδα παιδιών).

Μέσω του έργου έγινε χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης στη χώρα μας σε σχέση με την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Ακολούθως, εκπονήθηκε Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη δημιουργία μηχανισμών επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, καθώς επίσης και την πιλοτική εφαρμογή των μηχανισμών αυτών. Η πιλοτική εφαρμογή θα επικεντρωθεί στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Νεολαία και στον Εθελοντισμό.

Η επικύρωση ως διαδικασία θα λαμβάνει υπόψη τις ρυθμίσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, όπως αυτές περιλήφθηκαν στη Σύσταση του Συμβουλίου του 2012. Η λειτουργία των μηχανισμών θα παρέχει στα άτομα τη δυνατότητα να επικυρώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησαν μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Με την επικύρωση αυτή θα αποκτούν προσόντα, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιήσουν για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή άλλους σκοπούς.

Ανάπτυξη Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Προϋπολογισμός: €15.900.000

Το Έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), με όραμα την εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου, ελκυστικού, ευέλικτου και υψηλής ποιότητας συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της Κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας, όπως προκύπτουν μέσα από το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπικό και διεθνές οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Με κύριο γνώμονα την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των μαθητώνv/μαθητριών και τη συμμετοχή των ενηλίκων στη Δια Βίου Μάθηση, με στόχο την απόκτηση βασικών ικανοτήτων και εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, το Έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των υποδομών που στηρίζουν τα πιο κάτω Προγράμματα που αποτελούν τους κύριους πυλώνες του Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ):
Τα Προγράμματα λειτουργούν κάτω από την ευθύνη της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εφαρμόζονται στα πλαίσια των γενικότερων μηχανισμών και πολιτικών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Κατά κύριο λόγο, οι συγχρηματοδοτούμενες δράσεις υλοποιούνται οριζόντια δια μέσω των Προγραμμάτων, με τις συνέργειες αυτές να επιφέρουν εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και γενικά μια πιο αποτελεσματική και συμφέρουσα υλοποίηση.

Επωφελούμενη από την εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης μαθητών και ενηλίκων, η ΔΜΤΕΕΚ, ακολουθώντας τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του ολοκληρωμένου συστήματος, προχωρεί συστηματικά στην ανάπτυξη και βελτίωσή του.

Εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων, τη φιλοσοφία σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία, όπου οι διδακτικές ανάγκες καλύπτονται από διορισμένους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), καθώς επίσης από ειδικούς στον χώρο εργασίας μέσω αγοράς υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει ευελιξία ως προς την ευχέρεια παροχής εξειδίκευσης, η υλοποίηση του Έργου επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς, που παρέχονται σε παράλληλα και είναι αλληλένδετοι:
 • Εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών και νέων κλάδων και ειδικοτήτων στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
 • Ανάπτυξη του περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 • Ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών, σπουδαστών/σπουδαστριών και εκπαιδευομένων σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ανέλιξης.
 • Συστηματική ενημέρωση των εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών σχετικά με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν στις νέες βιομηχανικές μεθόδους και διαδικασίες.
 • Διοργάνωση συνεταιριστικών προγραμμάτων για ορισμένες ειδικότητες της ΜΤΕΕ, του ΣΜΕΕΚ και των ΜΙΕΕΚ.
 • Πρακτική εξάσκηση των μαθητών/μαθητριών και των σπουδαστών/σπουδαστριών των ΜΙΕΕΚ, καθώς και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για τα άτομα του ΣΜΕΕΚ, για ειδικότητες/ειδικεύσεις οι οποίες απαιτούν δαπανηρό εξοπλισμό.
 • Πρακτική εξάσκηση των τελειόφοιτων μαθητών/μαθητριών ΜΤΕΕ και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των μαθητευόμενων του ΣΜΕΕΚ στη βιομηχανία, έτσι ώστε να γίνεται εμπέδωση και εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που παρέχονται στους μαθητές/μαθήτριες από το σχολείο.

Εφαρμόζοντας την πιο πάνω μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου, αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα/παραδοτέα:

 • Διατήρηση του υψηλού ποσοστού συμμετοχής στα βασικά Προγράμματα που προσφέρει η Διεύθυνση ΜΤΕΕΚ.
 • Αύξηση του αριθμού των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Αύξηση του αριθμού των σπουδαστών που ολοκληρώνουν τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Διατήρηση του ποσοστού εργοδότησης των αποφοίτων των ΜΙΕΕΚ σε πολύ ψηλό επίπεδο.
 • Περισσότερη συμμετοχή σε Προγράμματα μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ) που προσφέρονται από τη Διεύθυνση ΜΤΕΕΚ.
 • Βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών.
 • Εκστρατεία Διαφώτισης για το ΣΤΕΕΚ.
 • Αναλυτικά Προγράμματα ΜΤΕΕ ΣΜΕΕΚ και ΜΙΕΕΚ.
 • Εκσυγχρονισμός εργαστηρίων/αιθουσών.

Ενίσχυση του Προγράμματος Παροχής Δωρεάν Προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες που χρήζουν βοήθειας

Προϋπολογισμός Έργου: €756,000

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) μετά τη διαπίστωση πως, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, πολλοί/ές μαθητές/μαθήτριες δεν έπαιρναν πρόγευμα πριν ή μετά την άφιξή τους στο σχολείο, προχώρησε στην εφαρμογή του προγράμματος παροχής δωρεάν προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες που χρήζουν βοήθειας. Στόχος του εν λόγω Προγράμματος είναι η διασφάλιση του βασικού αγαθού του προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες, των οποίων η οικογένεια δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το προσφέρει, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αυτά τα παιδιά, να έχουν επιπτώσεις στην υγεία τους, στην ομαλή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία και στην κοινωνικοποίησή τους στο σχολείο.

Οι δικαιούχοι/ες μαθητές/μαθήτριες, βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, λαμβάνουν καθημερινά το πρόγευμά τους, δωρεάν, από το κυλικείο του σχολείου τους. Τα είδη προγεύματος που προσφέρονται στους/στις δικαιούχους μαθητές/μαθήτριες πρέπει να είναι εκείνα που περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους τιμοκαταλόγους για τα σχολικά κυλικεία, όπως προνοείται από τους περί Σχολικών Κυλικείων Νόμους του 2000 έως 2005. Αρμόδια επιτροπή σε κάθε σχολείο (Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων) ελέγχει, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, το κυλικείο σε θέματα ποιότητας και ποσότητας του περιεχομένου του παρεχόμενου προγεύματος. Επισημαίνεται ότι η παροχή δωρεάν προγεύματος στους/στις μαθητές/μαθήτριες που χρήζουν βοήθειας γίνεται με μεγάλη διακριτικότητα, με απόλυτη εχεμύθεια και με πλήρη σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι/ες δωρεάν προγεύματος παίρνουν το ίδιο πρόγευμά που παίρνουν και οι υπόλοιποι/ες μαθητές/μαθήτριες από το κυλικείο του σχολείου.

Μέσω του FEAD (Fund for European Aid to the Most Deprived ) (Ευρωπαϊκό Ταμείο Βοήθειας για Άπορους) θα καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες που προέκυψαν για το ΥΠΑΝ σε σχέση με το πρόγραμμα παροχής δωρεάν προγεύματος, λόγω του τερματισμού ή μείωσης χορηγιών κατά τις σχολικές χρονιές 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, χωρίς ταυτόχρονη μείωση των αναγκών και συνεπακόλουθης ανακατανομής των χορηγιών στα σχολεία εκ μέρους του ΥΠΑΝ. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2019. Ο αριθμός των επωφελούμενων μαθητών είναι γύρω στους 2000 παγκύπρια σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια).

Η διαδικασία επιλογής των μαθητών/μαθητριών αποτελεί αρμοδιότητα της Συμβουλευτικής Επιτροπής της κάθε σχολικής μονάδας. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, και η λειτουργία των Συμβουλευτικών Επιτροπών στην Εκπαίδευση ορίζονται νομοθετικά από τον περί Σχολικών Εφορειών Νόμο. Στη Συμβουλευτική Επιτροπή κάθε Σχολείου συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ένας Βοηθός Διευθυντής του σχολείου, εκπρόσωπος του Διδασκαλικού/Καθηγητικού Συλλόγου, εκπρόσωπος της οικείας Σχολικής Εφορείας και εκπρόσωπος των μαθητών (σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης). Παράλληλα, μπορεί να ζητηθούν πληροφορίες από φορείς της Κοινότητας, οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους.

Δυνατότητα για να επιλεγούν ως δικαιούχοι δωρεάν προγεύματος έχουν οι μαθητές/τριες που εντάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες: 1. Οικογένειες που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Δημόσιο Βοήθημα 2. Άνεργοι γονείς 3. Ορφανά παιδιά 4. Μονογονεϊκές οικογένειες 5. Πολύτεκνες οικογένειες 6. Ιδιαίτερα ανεπαρκές εισόδημα γονέων για άλλους λόγους.

Οι δικαιούχοι/ες μαθητές/μαθήτριες καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΑΝ ενώ ο αριθμός επικαιροποιείται όποτε είναι ανάγκη για προσθήκη ή διαγραφή δικαιούχων . Το σχολείο επιβεβαιώνει καθημερινά τον αριθμό και την παροχή των προγευμάτων στη βάση του παρουσιολογίου του τμήματος στο οποίο που φοιτούν οι επωφελούμενοι/ες μαθητές/μαθήτριες, ενώ στο τέλος κάθε μήνα, μετά από τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου, υποβάλλει στην οικεία Σχολική Εφορεία το τιμολόγιο το οποίο εκδίδει ο αδειούχος διαχειριστής κυλικείου μαζί με τα απαραίτητα παραστατικά για σκοπούς πληρωμής του από τη Σχολική Εφορεία. Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εμβάζει κάθε τρεις μήνες περίπου στη Σχολική Εφορεία τα ανάλογα ποσά με βάση τα τιμολόγια και τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλει η τελευταία, μετά από τον δέοντα έλεγχο. Τα προϊόντα τα οποία πωλούνται από τα σχολικά κυλικεία καθώς και οι τιμές πώλησής τους καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων, η οποία διορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και σε αυτήν συμμετέχουν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων.

Μέσα από το Έργο της ενίσχυσης του προγράμματος της παροχής δωρεάν προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στη Δημόσια Εκπαίδευση, επιτυγχάνεται ο στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κύπρου, που είναι αφενός να συνεισφέρει στον Ευρωπαϊκό στόχο EU 2020 που είναι η μείωση των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό σε όλη την Ευρώπη μέσω της μείωσης της υλικής στέρησης άπορων ατόμων, και αφετέρου να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας μέσω της καταπολέμησης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και κατ΄επέκταση του περιορισμού του αριθμού των ατόμων με χαμηλά ή καθόλου προσόντα.

Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης

Προϋπολογισμός Έργου: € 35.962.700

Το πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε)» περιλαμβάνεται στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020. Το εν λόγω Πρόγραμμα έχει ως στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, μέσα από την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η εφαρμογή του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. άρχισε τη σχολική χρονιά 2015 - 2016, σε 42 σχολικές μονάδες, όλων των βαθμίδων (7% περίπου του μαθητικού πληθυσμού), έχοντας ως κύριο σκοπό την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση και στους/στις μαθητές/μαθήτριες και ως επιμέρους στόχους τη διασφάλιση της κοινωνικής πρόνοιας και τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με τον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη μείωση της σχολικής αποτυχίας, της παραβατικότητας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του υπήρξε συνεχής αύξηση των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα την επέκταση του προγράμματος σε ακόμη περισσότερες σχολικές μονάδες από τη σχολική χρονιά 2019 - 2020, φτάνοντας έτσι τις 102 σχολικές μονάδες και καλύπτοντας το 15,6% του μαθητικού πληθυσμού.

Λόγω της πετυχημένης πορείας υλοποίησης του προγράμματος, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας πέτυχε την εξασφάλιση επιπλέον ευρωπαϊκών κονδυλίων, με αποτέλεσμα την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου, κατά τον τελευταίο χρόνο, στα 36 περίπου εκατομμύρια, από 14 εκατομμύρια που είχαν αρχικά εγκριθεί. Το έργο αυτή τη στιγμή αποτελεί το μεγαλύτερο έργο του επιχειρησιακού προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 2014 - 2020. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το 2018 το έργο ΔΡΑ.Σ.Ε. είχε επιλεγεί, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων Πολιτικής Συνοχής, ως ένα από τα 30 εμβληματικά και συμβολικά έργα που υλοποιούνται στην Ευρώπη με τη συγχρηματοδότηση των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής.

Στα πλαίσια του ΔΡΑ.Σ.Ε., δίνεται η δυνατότητα στις επιλεγμένες σχολικές μονάδες να εφαρμόσουν σύγχρονα προγράμματα και ποικίλες δράσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
 • Προσφορά δωρεάν προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης προς μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες, σε πρωινό και απογευματινό χρόνο.
  • Προσφέρεται, σε πρωινό χρόνο, ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές/μαθήτριες, με την υιοθέτηση της καινοτομίας των Βοηθών Εκπαιδευτικών (με αγορά υπηρεσιών), οι οποίοι παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια στα παιδιά, εντός της γενικής τάξης.
  • Δίνεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/μαθήτριες, με την ενεργό εμπλοκή εκπαιδευτικών των σχολείων, καθώς και με την αξιοποίηση πτυχιούχων διαφόρων ειδικοτήτων, με αγορά υπηρεσιών, να συμμετέχουν, σε πρωινό χρόνο, σε καινοτόμα projects και δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, τα οποία εμπίπτουν στους στόχους της προαγωγής υγείας και πολιτότητας και πρόληψης της παραβατικότητας, μέσω των οποίων όλοι οι εμπλεκόμενοι αναπτύσσουν σημαντικές ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες.
  • Στα πλαίσια των απογευματινών προγραμμάτων, οι μαθητές/μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν, δωρεάν, με ποικίλες δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να λαμβάνουν επίσης πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία. Το γενικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών/μαθητριών και σε ποικίλες ανάγκες και ενδιαφέροντά τους. Μεταξύ άλλων, αυτά τα προγράμματα στοχεύουν και στην ανάπτυξη/βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών.
  • Προσφέρονται δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε γονείς/κηδεμόνες μαθητών/μαθητριών.
  • Για τη λειτουργία των πιο πάνω προγραμμάτων, απασχολούνται με αγορά υπηρεσιών 850 περίπου εκπαιδευτικοί.
 • Προσφορά πρόσθετων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, από συμβουλευτικούς και κλινικούς ψυχολόγους, προς τους/τις μαθητές/μαθήτριες, τους γονείς/κηδεμόνες τους και σε εκπαιδευτικούς, μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.Στα πλαίσια της λειτουργίας των Κέντρων, προσφέρονται υπηρεσίες από κλινικούς και συμβουλευτικούς ψυχολόγους, είτε για την ατομική στήριξη μαθητών/μαθητριών και γονέων/κηδεμόνων, είτε για την εφαρμογή βιωματικών εργαστηρίων, σχετικών με τους στόχους του προγράμματος, σε ομάδες μαθητών/μαθητριών, γονέων/κηδεμόνων εκπαιδευτικών.
Πέραν των πιο πάνω, οι σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε. ενισχύονται με τα πιο κάτω:
 • Υποστηρικτικό εξοπλισμό και υλικά
 • Επιμόρφωση και κατάρτιση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών
 • Παραχώρηση χρόνου στα σχολεία για ανάληψη καθηκόντων Τοπικού Συντονισμού του προγράμματος
 • Αγορά υπηρεσιών για Διοίκηση και Διεύθυνση των Απογευματινών Προγραμμάτων και των Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.
Από την εφαρμογή του προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 15% από εθνικούς πόρους, προκύπτουν πολλαπλά οφέλη, όπως:
 • Στήριξη ευάλωτων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού.
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων παραβατικότητας, σχολικής αποτυχίας και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
 • Ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών και του επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Υποστήριξη οικογενειών με μεταναστευτική βιογραφία σε θέματα έγκαιρης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και βελτίωσης των κοινωνικών δεξιοτήτων τους.
 • Υποστήριξη μαθητών/τριών με χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
 • Άμεση υποστήριξη μαθητών/τριών (και κατ’ επέκταση των οικογενειών τους) που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Υποστήριξη μαθητών/τριών που παρουσιάζουν υψηλό ρίσκο να παραμείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι/ες και να αποφοιτήσουν από το σχολείο χωρίς να κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.
 • Δημιουργία περίπου 850 θέσεων απασχόλησης για νέους επιστήμονες.

Φωτογραφικό Υλικό

Οπτικοακουστικό Υλικό