logotypa europaika

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Ε.Κ.Τ:

Για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 η Μονάδα Δ.Ε.Τ. διαχειρίστηκε και υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία τα ακόλουθα έργα:
 1. Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης για Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης
 2. Το έργο «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» αφορούσε στην επιμόρφωση που έλαβαν οι εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης και υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

  Μέσω του έργου, επιδιώχθηκε η περαιτέρω ανάπτυξη, διεύρυνση και αναδιάρθρωση του πλαισίου, των δομών και των μηχανισμών συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης, με τρόπο που να συνδέεται άρρηκτα, να στηρίζουν και να υποστηρίζουν από την ευρύτερη εκπαιδευτική πολιτική, την πολιτική της διά βίου εκπαίδευσης, τις εκπαιδευτικές αλλαγές και την πολιτική ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.

  Ιδιαίτερη έμφαση είχε δοθεί και στην κάλυψη των αναγκών της υλοποιούμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, τόσο σε θέματα επιμόρφωσης, όσο και σε αυτά του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και την επιμόρφωση στα Αναλυτικά Προγράμματα).

  Ειδικότερα, το έργο συνέβαλε στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε διάφορα στάδια της καριέρας τους (στάδιο επιβίωσης, στάδιο προσαρμογής και στάδιο ωριμότητας), μέσω:

    • της προσφοράς συστηματικών προγραμμάτων επιμόρφωσης σε διάφορες θεματικές ενότητες, με βάση τις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, τις πάγιες ανάγκες των εκπαιδευτικών και των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, τις απαιτήσεις των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και τις ανάγκες που είχαν προκύψει από τις εισηγήσεις του Π.Ι.Κ. μέσα από τη διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης ή άλλων παραγόντων (π.χ. επιπτώσεις οικονομικής κρίσης που αμβλύνουν την παραβατικότητα),
    • της ανάπτυξης επιμορφωτικού υλικού (κυρίως για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα) για σκοπούς ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και προώθησής του σε αυτούς, καθώς και της προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή),
    • της πραγματοποίησης συνεδρίων -σε ετήσια βάση-, τα οποία συνεισέφεραν στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς αφορούσαν τόσο γενικά, όσο και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα,
    • της βελτίωσης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών τους (Λειτουργοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας), με την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης,
    • της καθοδήγησης και στήριξης των εκπαιδευτικών κάθε ειδικότητας (Σύμβουλοι).

  Με την ολοκλήρωση του έργου, οι εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης έχουν αναπτύξει τις δεξιότητές τους σε μεγάλο βαθμό, ως αποτέλεσμα της επιμόρφωσης που είχαν λάβει, τόσο σε επίπεδο κεντρικής επιμόρφωσης, όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν θα επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά στο χώρο εργασίας τους.

  Επιπρόσθετα, με τις διάφορες εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τις Επιστημονικές Ομάδες, οι οποίες εργάστηκαν για τον σκοπό αυτό (όπως ο Σύμβουλος Αξιολόγησης Έργου), αναπτύχθηκε η απαραίτητη δυναμική για τη συνέχιση λειτουργίας του έργου, αλλά και τη λειτουργία σχετικού μηχανισμού (πλαίσιο αξιολόγησης έργου, κ.λπ.).

  Το έργο με νέο αυξημένο συνολικό προϋπολογισμό €15,078,478.00, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο κατά 85%. Η συνολική απορρόφηση του έργου ανέρχεται στο 97.62%.

 3. Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.)
 4. Το έργο αφορούσε στην υλοποίηση δράσεων υποστήριξης και ενίσχυσης Σχολικών Μονάδων που εντάσσονταν σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.). Οι Ζ.Ε.Π. αποτελούνται από συμπλέγματα σχολείων (νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων), που βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές με μαθητικό πληθυσμό που προέρχεται από οικογένειες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο.

  Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, λειτουργούσαν οκτώ (8) Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και κάλυπταν τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, καθώς και της ελεύθερης Αμμοχώστου.

  Η στρατηγική επιδίωξη των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας αντανακλάται στις πιο κάτω συνιστώσες:

    • Τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
    • Τον περιορισμό της σχολικής αποτυχίας
    • Τη μείωση φαινομένων παραβατικότητας και
    • Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.

  Η επίτευξη των πιο πάνω στόχων έγινε εφικτή μέσω στοχευμένων δράσεων/ ενεργειών, όπως:

    • Τη δημιουργία/διατήρηση πρόσθετων θέσεων διδακτικού προσωπικού στις Σχολικές Μονάδες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μείωσης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα
    • Την προσφορά προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας προς τους μαθητές
    • Την προσφορά προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης για τους μαθητές
    • Την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των σχολείων
    • Την προσφορά πρόσθετων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης προς τους μαθητές και τους γονείς, μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Τα Κέντρα διαχειρίζονταν ειδικοί επιστήμονες και σε αυτά προσέφεραν τις υπηρεσίες τους ψυχίατροι, κλινικοί ψυχολόγοι, συμβουλευτικοί ψυχολόγοι και άλλοι ειδικοί
    • Την πραγματοποίηση συνεδρίων και ενημερωτικών ημερίδων αναφορικά με το θεσμό των Ζ.Ε.Π.

  Κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015, επωφελήθηκαν περίπου 7.000 μαθητές Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης σε 42 σχολικές μονάδες, ενώ στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου, απασχολήθηκαν 280 άτομα ως ακολούθως:

    • 10 Εκπαιδευτικοί Ζ.Ε.Π. κατά τον πρωινό χρόνο, οι θέσεις των οποίων προέκυψαν από τον διαχωρισμό των σχολικών τμημάτων, ο πληθυσμός των οποίων δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τους 24 μαθητές
    • 9 Κεντρικοί Συντονιστές Ζ.Ε.Π., οι οποίοι ασχολούνταν με το συντονισμό του Έργου σε κεντρικό επίπεδο
    • 19 Τοπικοί Συντονιστές Ζ.Ε.Π., οι οποίοι ασχολούνταν με το συντονισμό του Έργου σε τοπικό επίπεδο
    • 242 Εκπαιδευτές κατά τον απογευματινό χρόνο για τις δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και ενισχυτικής διδασκαλίας

  Στο πλαίσιο των δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και ενισχυτικής διδασκαλίας, διδάσκονταν σε απογευματινό χρόνο τα ακόλουθα θέματα: Θέατρο, Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Τέχνη, Φωτογραφία, Φυσική Αγωγή / Ομαδικά Αθλήματα, Φυσική Αγωγή / Χορός, Οικιακή Οικονομία, Μουσική / Γενικά, Μουσική / Κιθάρα, Μουσική / Μπουζούκι, Μουσική / Αρμόνιο, Μουσική / Κρουστά, Πληροφορική, Ελληνικά – Φιλολογικά, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Ξένες Γλώσσες.

  Επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται πιο πάνω, την ίδια περίοδο ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα Κέντρα Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, η οποία αποτελεί βασική καινοτομία του Προγράμματος. Στα εν λόγω Κέντρα παρέχονταν υπηρεσίες και διοργανώνονταν δράσεις βιωματικού χαραχτήρα από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού, σε Σχολικές Μονάδες, οι οποίες εντάσσονταν στις Ζ.Ε.Π. Οι υπηρεσίες παρέχονταν στα Κέντρα Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης των Ζ.Ε.Π. Λευκωσίας (Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κασσιανού), Λάρνακας (Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφάγου), Λεμεσού (Γυμνάσιο Νεάπολης) και Πάφου (Γυμνάσιο  Παναγίας Θεοσκέπαστης). Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Κέντρων, ο αριθμός των επωφελουμένων από τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε αυτά ανέρχονταν περίπου στα 2500 άτομα (συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών των σχολείων Ζ.Ε.Π.).

  Σημειώνεται ότι, το Πρόγραμμα αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πολιτικές που εφαρμόζεται στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου για την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μείωση του ποσοστού των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε λιγότερο από 10% έως το 2020.

  Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος των Ζ.Ε.Π., το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην Κύπρο μειώθηκε από το 20,6% το έτος 2004 στο 9,1% το 2013.

  Αναφορικά με όλες τις δράσεις, μέχρι και τη λήξη του έργου (ήτοι, τις 31/12/2015) οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες αναγράφονται στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος ανήλθε στα €10.533.794,00 ευρώ. Το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί σε ποσοστό απορρόφησης 100,18% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

 5. Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού
 6. Μετά την επιτυχή λειτουργία της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 07 Δεκεμβρίου 2011, προχώρησε στην ίδρυση Εσπερινής Τεχνικής Σχολής και στη Λεμεσό. Το έργο «Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού» συγχρηματοδοτήθηκε  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα €1.885.101,00. Σκοπός του έργου ήταν η παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στη Μέση Γενική ή Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.

  Στην εν λόγω Σχολή, η οποία άρχισε τη λειτουργία της κατά το ακαδημαϊκό έτος  2011 – 2012, λειτούργησαν με επιτυχία οι κλάδοι Μηχανολογίας / Μηχανικής Αυτοκινήτων, Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών. Σε κατοπινό στάδιο αναμένεται να λειτουργήσουν και οι κλάδοι Ηλεκτρολογίας, Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής. Μέχρι την τρέχουσα σχολική χρονιά, έχουν εγγραφεί συνολικά 185 μαθητές. Στη Σχολή, που στεγάζεται στην Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού αλλά προσφέρει και μαθήματα στη Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, έχουν εργοδοτηθεί 22 καθηγητές.

  Η Σχολή συνεχίζει να δέχεται άτομα όλων των ηλικιών. Απόφοιτοι του Συστήματος Μαθητείας, καθώς και άτομα που έχουν φοιτήσει σε ιδιωτικές σχολές ή σε ξενόγλωσσα σχολεία, μπορούν επίσης να γίνουν δεκτά, νοουμένου ότι θα επιτύχουν σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις. Απόφοιτοι Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης μπορούν, επίσης, να γίνουν δεκτοί. 

  Η φοίτηση είναι δωρεάν, έχει κανονική διάρκεια τεσσάρων ετών και οδηγεί σε απόκτηση Απολυτηρίου, το οποίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό που απονέμουν οι πρωινές Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές. Οι απόφοιτοι της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής μπορούν να διεκδικήσουν θέση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αξιοποιώντας τις θέσεις που παραχωρούνται αποκλειστικά σ’ αυτούς.

  Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών αποκτούν προσόντα, για να εργαστούν σε παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, συμβάλλοντας, έτσι, στην άμεση αύξηση της απασχολησιμότητας.

 7. Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.)
 8. Το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (ΜΙΕΕΚ), με αρχικό συνολικό προϋπολογισμό 4.411.696 Ευρώ, δημιουργήθηκε με στόχο την προσφορά εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. βρίσκονται κάτω από την ευθύνη της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στα πλαίσια των μηχανισμών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

  Η θεματική προτεραιότητα του έργου εμπίπτει στην κατηγοριοποίηση «73 – Μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, μεταξύ άλλων με τη λήψη μέτρων για τη μείωση του αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο σε μικρή ηλικία και του διαχωρισμού, βάσει του φύλου και αύξηση της πρόσβασης στη βασική επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και της ποιότητάς τους» με ποσοστό 100%.

  Πρόκειται για Δημόσιες Σχολές, οι οποίες, μέσω των Προγραμμάτων τους, παρέχουν τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μεταλυκειακού επιπέδου και εξασφαλίζουν στους σπουδαστές τα ανάλογα προσόντα, με την παροχή επιστημονικών τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα Προγράμματα αυτά χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα απέναντι στις ραγδαία επιτελούμενες αλλαγές στην απασχόληση, στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στα επαγγέλματα και το περιεχόμενο των επαγγελμάτων.

  Οι εκπαιδευόμενοι, που ολοκληρώνουν επιτυχώς την φοίτησή τους σε μονοετή ή διετή Προγράμματα, λαμβάνουν Δίπλωμα Μεταλυκειακής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και μπορούν στη συνέχεια να φοιτήσουν σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, νοουμένου ότι θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις εισδοχής των εν λόγω ιδρυμάτων.

  Για τη διαχείριση των διαφόρων υποθέσεων των Μ.ΙΕ.Ε.Κ, έχουν δημιουργηθεί τα ακόλουθα όργανα:

    • Συμβουλευτικό Σώμα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.
    • Συμβούλιο Προγραμμάτων Σπουδών Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.
    • Γενικός Συντονιστής Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.
    • Επαρχιακός Συντονιστής Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.
    • Σύνδεσμος Συλλόγων Διδασκόντων στα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.

  Κατά τα έτη λειτουργίας των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. προσφέρθηκαν τα πιο κάτω Προγράμματα Σπουδών:

    • Τεχνικός ∆ικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών,
    • Τεχνικός Εγκατάστασης και Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Ανεμογεννητριών,
    • Τεχνικός ∆ιαχείρισης Φυσικού Αερίου Βιομηχανικών και Οικιακών Εγκαταστάσεων,
    • Τεχνικός Βιομηχανικών και Οικιακών Αυτοματισμών,
    • Ειδικός Αρτοποιός και Ζαχαροπλάστης,
    • Τεχνικός Συντήρησης και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων,
    • Τεχνικός ∆ιαχείρισης Αγορών και Προμηθειών Πλοίων,
    • Τεχνικός Συγκόλλησης Σωληνώσεων ∆ιακίνησης Αερίων και Βιομηχανικών Κατασκευών,
    • Τεχνικός Ηλεκτρομηχανολογικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων στη Βιομηχανία,
    • Τεχνικός Βιολογικών Κηπευτικών Καλλιεργειών

  Με το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου και την αναθεώρηση του Τεχνικού Δελτίου του Έργου και κατ’ επέκταση την αναθεώρηση του συνολικού προϋπολογισμού, η απορρόφηση έφτασε στο 99%.

 9. Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Μετανάστες και Ξενόγλωσσους Κατοίκους της Κύπρου
 10. Το εν λόγω έργο αφορούσε στην υλοποίηση δωρεάν προγραμμάτων επιμόρφωσης για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ηλικίας 15 ετών και άνω.

  Βασικός στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της προσπάθειας για αύξηση των οικονομικά ενεργών και απασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, η υλοποίηση του Προγράμματος Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας στόχευσε στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής.

  Το έργο υλοποιήθηκε από τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και κάλυψε πέντε (5) σχολικές περιόδους, από το 2010 μέχρι το 2015. Τα Προγράμματα Επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Νοέμβριος - Μάιος της εκάστοτε σχολικής χρονιάς, με 50 συναντήσεις ανά σχολικό έτος, διάρκειας 90 λεπτών η καθεμιά. Κατά τα χρόνια υλοποίησης του έργου, οι συμμετοχές εκπαιδευομένων στο Πρόγραμμα ανήλθαν στις 10,800. Επίσης, για την ικανοποίηση των αναγκών του έργου, αγοράσθηκαν υπηρεσίες από 427 εκπαιδευτές, ενώ, τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σε 93 εκπαιδευτικά κέντρα, τόσο στην ύπαιθρο, όσο και σε αστικές περιοχές, σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρείες.

  Παράλληλα, οι εκπαιδευτές που έλαβαν μέρος στο έργο, έτυχαν επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια τριήμερου σεμιναρίου, που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο πλαίσιο του έργου, πραγματοποιήθηκε, επίσης και μονοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτές του Προγράμματος, με τίτλο «Καλές Πρακτικές στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας σε Ενήλικες», σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Στο Συνέδριο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Προκλήσεις και Προοπτικές», το οποίο επίσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου, έλαβαν μέρος πάνω από 300 άτομα (εκπαιδευτές του προγράμματος, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

  Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έργο ανήλθε στα 2.459.973 Ευρώ, ενώ η απορρόφηση έφτασε στα 100%.

 11. Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης για Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης
 12. Η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοση ενός εκπαιδευτικού συστήματος, αφού είναι γενικά παραδεκτό ότι, η βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης προς τους μαθητές εκπαίδευσης περνά μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης για Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό. Η υλοποίηση του Προγράμματος ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, από την ακαδημαϊκή χρονιά 2007-2008. Μέσω του έργου συγχρηματοδοτούνται, (α) οι μισθοί των αποσπασμένων εκπαιδευτικών του Υ.Π.Α.Ν., (β) το επίδομα για την πρωινή φοίτηση, (γ) τα δίδακτρα που καταβάλλει το Υ.Π.Α.Ν. προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου και (δ) οι δράσεις δημοσιότητας για το έργο. Ο προϋπολογισμός του έργου έχει ανέλθει στα €16.212.757 Ευρώ και η συνολική απορρόφηση έχει ανέλθει στα 99.79%. Το έργο: «Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης για Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης» έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και έχει συγχρηματοδοτηθεί για τις ακαδημαϊκές χρονιές 2007-2013.

  Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των ατόμων που έτυχαν κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου, μέχρι σήμερα:

   

  Ακαδημαϊκό ΈτοςΑρ. Ατόμων που Συμμετείχαν στο ΠρόγραμμαΑρ. Ατόμων που Ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα
  2007 - 2008 340 280 
  2008 - 2009 495  412
  2009 - 2010 594  480
  2010 - 2011 388  350
  2011 - 2012 105  81
  2012 - 2013 79  67