logotypa europaika

Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης

Προϋπολογισμός: € 20.000.000

Υπογράφηκε στις 06 Σεπτεμβρίου 2022, στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου, Σύμβαση ύψους €20 εκατ. για το Έργο «Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης» που αφορά στην εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Τη Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ο Γενικός Διευθυντής κ. Νεόφυτος Παπαδόπουλος και εκ μέρους της Ανάδοχου Εταιρείας NewcyTech Business Solutions Ltd ο Διευθύνων Σύμβουλός της κ. Ανδρέας Δερμοσονιάδης.

Η Σύμβαση προνοεί την ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού Συστήματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού μέσω του οποίου θα βελτιωθεί η διαχείριση των σχολικών μονάδων, θα υποστηρίζονται οι εκπαιδευτικοί, γονείς/κηδεμόνες και μαθητές/μαθήτριες στις καθημερινές διοικητικές ανάγκες τους και θα συνδράμει ενεργά στην καθημερινή διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν στην σχολική μονάδα. Το Έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και προμήθεια προηγμένου εξοπλισμού και λογισμικών, την εκπαίδευση των χρηστών, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας του Συστήματος για δεκαετή περίοδο. Κεντρικός στόχος είναι γονείς/κηδεμόνες, μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί να μπορούν να διεκπεραιώνουν τάχιστα όλες τις καθημερινές τους δραστηριότητες και θεσμοθετημένες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τη σχολική τους μονάδα και να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους με οποιασδήποτε «έξυπνη» συσκευή κι αν διαθέτουν (κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα ή οποιοδήποτε τύπο Ηλεκτρονικού υπολογιστή). Με την εισαγωγή αυτού του Συστήματος Μηχανογράφησης θα έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι/ες άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες των σχολείων και στις πληροφορίες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου και θα μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα και να βρίσκουν απαντήσεις στις ανάγκες τους. Παράλληλα, με τη χρήση του Συστήματος μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των πολιτών και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών του ΥΠΑΝ, όπως και καλύτερος συντονισμός του Υπουργείου με άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, το Έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
 • Τη μηχανογράφηση των διαφόρων διαδικασιών που αφορούν τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων (στοιχεία μαθητών, ηλεκτρονικές εγγραφές, στοιχεία εκπαιδευτικών, στελέχωση, πρόγραμμα σχολείου, άδειες, απουσίες, επικοινωνία με γονείς/κηδεμόνες), ανάγκες της Ειδικής Αγωγής, Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Παγκύπριες Εξετάσεις, ηλεκτρονικές πληρωμές προς Συνδέσμους Γονέων και πληθώρα άλλων διαδικασιών που εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, χωρίς καθυστερήσεις και σφάλματα.
 • Την παροχή ασφάλειας των δεδομένων και συνεχούς ενημέρωσης της πληροφορίας.
 • Την τυποποίηση όλων των εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών του ΥΠΑΝ, με στόχο τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης και του διοικητικού κόστους.
 • Την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλους/ες.
 • Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΥΠΑΝ.
 • Την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ του ΥΠΑΝ και άλλων κυβερνητικών Τμημάτων και την παράλληλη διασφάλιση της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφόρησης μεταξύ εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων.
Η Σύμβαση είναι ύψους πάνω από €20 εκατομμύρια (€20,201,244.90 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και είναι μια από τις μεγαλύτερες συμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που υπόγραψε ποτέ η Κυπριακή Δημοκρατία.

Το έργο ξεκίνησε με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και συνεχίζεται και στη νέα περίοδο με το έργο να συνεχίζει να υλοποιείται στο Πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «Θάλεια 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Ανάπτυξη Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Προϋπολογισμός: € 38.000.000

Το Έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), με όραμα την εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου, ελκυστικού, ευέλικτου και υψηλής ποιότητας συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της Κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας, όπως προκύπτουν μέσα από το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπικό και διεθνές οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Με κύριο γνώμονα την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των μαθητώνv/μαθητριών και τη συμμετοχή των ενηλίκων στη Δια Βίου Μάθηση, με στόχο την απόκτηση βασικών ικανοτήτων και εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, το Έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των υποδομών που στηρίζουν τα πιο κάτω Προγράμματα που αποτελούν τους κύριους πυλώνες του Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ):
Τα Προγράμματα λειτουργούν κάτω από την ευθύνη της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εφαρμόζονται στα πλαίσια των γενικότερων μηχανισμών και πολιτικών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Κατά κύριο λόγο, οι συγχρηματοδοτούμενες δράσεις υλοποιούνται οριζόντια δια μέσω των Προγραμμάτων, με τις συνέργειες αυτές να επιφέρουν εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και γενικά μια πιο αποτελεσματική και συμφέρουσα υλοποίηση.

Επωφελούμενη από την εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης μαθητών και ενηλίκων, η ΔΜΤΕΕΚ, ακολουθώντας τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του ολοκληρωμένου συστήματος, προχωρεί συστηματικά στην ανάπτυξη και βελτίωσή του.

Εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων, τη φιλοσοφία σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία, όπου οι διδακτικές ανάγκες καλύπτονται από διορισμένους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), καθώς επίσης από ειδικούς στον χώρο εργασίας μέσω αγοράς υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει ευελιξία ως προς την ευχέρεια παροχής εξειδίκευσης, η υλοποίηση του Έργου επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς, που παρέχονται σε παράλληλα και είναι αλληλένδετοι:
 • Εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών και νέων κλάδων και ειδικοτήτων στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
 • Ανάπτυξη του περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 • Ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών, σπουδαστών/σπουδαστριών και εκπαιδευομένων σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ανέλιξης.
 • Συστηματική ενημέρωση των εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών σχετικά με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν στις νέες βιομηχανικές μεθόδους και διαδικασίες.
 • Διοργάνωση συνεταιριστικών προγραμμάτων για ορισμένες ειδικότητες της ΜΤΕΕ, του ΣΜΕΕΚ και των ΜΙΕΕΚ.
 • Πρακτική εξάσκηση των μαθητών/μαθητριών και των σπουδαστών/σπουδαστριών των ΜΙΕΕΚ, καθώς και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για τα άτομα του ΣΜΕΕΚ, για ειδικότητες/ειδικεύσεις οι οποίες απαιτούν δαπανηρό εξοπλισμό.
 • Πρακτική εξάσκηση των τελειόφοιτων μαθητών/μαθητριών ΜΤΕΕ και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των μαθητευόμενων του ΣΜΕΕΚ στη βιομηχανία, έτσι ώστε να γίνεται εμπέδωση και εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που παρέχονται στους μαθητές/μαθήτριες από το σχολείο.
Εφαρμόζοντας την πιο πάνω μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου, αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα/παραδοτέα:
 • Διατήρηση του υψηλού ποσοστού συμμετοχής στα βασικά Προγράμματα που προσφέρει η Διεύθυνση ΜΤΕΕΚ.
 • Αύξηση του αριθμού των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Αύξηση του αριθμού των σπουδαστών που ολοκληρώνουν τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Διατήρηση του ποσοστού εργοδότησης των αποφοίτων των ΜΙΕΕΚ σε πολύ ψηλό επίπεδο.
 • Περισσότερη συμμετοχή σε Προγράμματα μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ) που προσφέρονται από τη Διεύθυνση ΜΤΕΕΚ.
 • Βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών.
 • Εκστρατεία Διαφώτισης για το ΣΤΕΕΚ.
 • Αναλυτικά Προγράμματα ΜΤΕΕ ΣΜΕΕΚ και ΜΙΕΕΚ.
 • Εκσυγχρονισμός εργαστηρίων/αιθουσών.
Το έργο υλοποιείται στο Πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «Θάλεια 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης +

Προϋπολογισμός: € 60.000.000

Το πρόγραµµα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης+ (ΔΡΑ.Σ.Ε.+)», περιλαμβάνεται στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, μέσα από την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η εφαρμογή του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε.+ άρχισε τη σχολική χρονιά 2021-22, έχοντας ως κύριο σκοπό την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση. To Πρόγραμμα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για να αντιμετωπιστούν σύγχρονα προβλήματα και προκλήσεις (μεταναστευτικές ροές, συνέπειες της πανδημίας) για το Εκπαιδευτικό μας Σύστημα τα επόμενα χρόνια.

Κύριοι Στόχοι Προγράµµατος «ΔΡΑ.Σ.Ε.+» είναι:
 • Στήριξη του πληθυσμού της Κύπρου που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας ή βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Διασφάλιση της κοινωνικής πρόνοιας και στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, στήριξη των μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία, που πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση.
 • Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με τον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.
 • Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • Μείωση της σχολικής αποτυχίας και της παραβατικότητας.
 • Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
 • Ενίσχυση της δυνατότητας συμμετοχής των μαθητών/μαθητριών σε εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης.

Tο πρόγραµµα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης+ (?ΡΑ.Σ.Ε.+)» εφαρμόζεται σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων (Δημόσια Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), που έχουν επιλεγεί στη βάση συγκεκριμένων αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκονται.

Το πρόγραμμα καλύπτει το 27% περίπου του μαθητικού πληθυσμού παγκύπρια.

Στις δράσεις του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται:

 • Προσφορά δωρεάν προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης προς μαθητές και μαθήτριες, σε πρωινό και απογευματινό χρόνο όπως: Ελληνικά-Φιλολογικά, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Εμπορικά-Οικονομικά, Θέατρο, Τέχνη, Φυσική Αγωγή, Χορός, Οικιακή Οικονομία, Μουσική Κιθάρα, Μουσική, Ξένες Γλώσσες (Αραβικά, Ρωσικά, Βουλγάρικα).
 • Προσφορά δωρεάν μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε γονείς/κηδεμόνες.
 • Προσφορά Ενισχυτικής διδασκαλίας και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης σε πρωινό και απογευματινό χρόνο ανάλογα με το επίπεδο γλώσσας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) (μεταβατική φάση και φάση τελικής ένταξης).
 • Προσφορά πρόσθετων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης, από συμβουλευτικούς και κλινικούς ψυχολόγους, προς τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους γονείς και κηδεμόνες τους και σε εκπαιδευτικούς, μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Διαμεσολάβησης.
 • Προσφορά προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών.
 • Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία.
 • Προσφορά προγραμμάτων εναλλακτικής εκπαίδευσης, για εμπλουτισμό των εμπειριών των μαθητών και μαθητριών των σχολείων που συμμετέχουν.
 • Προσφορά υπηρεσιών διοίκησης και διεύθυνσης των Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και των απογευματινών προγραμμάτων.
 • Προσφορά παροχής υπηρεσιών μεταφράστριας σε αραβόφωνους μαθητές, μαθήτριες και γονείς.

Αναμενόμενα Οφέλη προγράμματος «ΔΡΑ.Σ.Ε.+»

 • Στήριξη ευάλωτων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας ή έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο και αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω ασυνέχειας της εκπαιδευτικής τους πορείας.
 • Άμεση υποστήριξη μαθητών και μαθητριών (και κατ’ επέκταση οικογενειών) που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού ή ασυνέχειας στη ζωή τους λόγω αναγκαστικής μετακίνησης.
 • Υποστήριξη μαθητών και μαθητριών που παρουσιάζουν υψηλό ρίσκο να παραμείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι/ες και να αποφοιτήσουν από το σχολείο χωρίς να κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων παραβατικότητας, σχολικής αποτυχίας και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
 • Υποδοχή και υποστήριξη οικογενειών με μεταναστευτική βιογραφία σε θέματα έγκαιρης εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας και βελτίωσης των κοινωνικών δεξιοτήτων τους.
 • Ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών και του επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Δημιουργία 950 θέσεων απασχόλησης για νέους επιστήμονες.
 • Προσφορά προγραμμάτων εναλλακτικής εκπαίδευσης για εμπλουτισμό των εμπειριών των μαθητών και μαθητριών των σχολείων που συμμετέχουν
Το έργο υλοποιείται στο Πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «Θάλεια 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Οπτικοακουστικό Υλικό

Φωτογραφικό Υλικό

Σίτιση Ευάλωτων Ομάδων Μαθητών/τριών στα Δημόσια Σχολεία

Προϋπολογισμός: € 22.000.000

Το 'Eργο στοχεύει στην παροχή δωρεάν σίτισης στα δικαιούχα παιδιά που φοιτούν στα Δημόσια Σχολεία της Κύπρου σε πρωινό ή/και απογευματινό χρόνο.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) μετά τη διαπίστωση πως, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, πολλοί/ές μαθητές/μαθήτριες δεν έπαιρναν πρόγευμα πριν ή μετά την άφιξή τους στο σχολείο, προχώρησε στην εφαρμογή του προγράμματος παροχής δωρεάν προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες που χρήζουν βοήθειας. Στόχος του εν λόγω Προγράμματος είναι η διασφάλιση του βασικού αγαθού του προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες, των οποίων η οικογένεια δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το προσφέρει, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αυτά τα παιδιά, να έχουν επιπτώσεις στην υγεία τους, στην ομαλή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία και στην κοινωνικοποίησή τους στο σχολείο.

Οι δικαιούχοι/ες μαθητές/μαθήτριες, βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, λαμβάνουν καθημερινά το πρόγευμά τους, δωρεάν, από το κυλικείο του σχολείου τους. Τα είδη προγεύματος που προσφέρονται στους/στις δικαιούχους μαθητές/μαθήτριες είναι εκείνα που περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους τιμοκαταλόγους για τα σχολικά κυλικεία, όπως προνοείται από τους περί Σχολικών Κυλικείων Νόμους του 2000 έως 2005. Αρμόδια επιτροπή σε κάθε σχολείο (Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων) ελέγχει, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, το κυλικείο σε θέματα ποιότητας και ποσότητας του περιεχομένου του παρεχόμενου προγεύματος. Επισημαίνεται ότι η παροχή δωρεάν προγεύματος στους/στις μαθητές/μαθήτριες που χρήζουν βοήθειας γίνεται με μεγάλη διακριτικότητα, με απόλυτη εχεμύθεια και με πλήρη σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους.

Η διαδικασία επιλογής των μαθητών/μαθητριών αποτελεί αρμοδιότητα της Συμβουλευτικής Επιτροπής της κάθε σχολικής μονάδας και δυνατότητα για να επιλεγούν ως δικαιούχοι δωρεάν προγεύματος έχουν οι μαθητές/τριες που εντάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες:
 1. Οικογένειες που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Δημόσιο Βοήθημα
 2. Άνεργοι γονείς
 3. Ορφανά παιδιά
 4. Μονογονεϊκές οικογένειες
 5. Πολύτεκνες οικογένειες
 6. Ιδιαίτερα ανεπαρκές εισόδημα γονέων για άλλους λόγους.
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει κτιστεί ειδικά για το έργο καταχωρείται από κάθε σχολείο ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων παιδιών όπως και το συνολικό ποσό που απαιτείται ανα μήνα για κάλυψη όλων των αναγκών του προγεύματος.

Μέσα από το έργο επιτυγχάνεται ο στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κύπρου, που είναι αφενός να συμβάλει στη μείωση των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό σε όλη την Ευρώπη μέσω της μείωσης της υλικής στέρησης άπορων ατόμων, και αφετέρου να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας μέσω της καταπολέμησης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και κατ΄επέκταση του περιορισμού του αριθμού των ατόμων με χαμηλά ή καθόλου προσόντα.

Το έργο υλοποιείται στο Πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «Θάλεια 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.